Импресум

Издавач на порталот News1.mk е МЕГАСТАР ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.
Главен и одговорен уредник на порталите кои се дел од One Media : Татјана Маленкова Караџова
Уредник: Љупчо Таневски Новинари Кристијан Ставрески, Весна Баштованска,
Порталот News1.mk е дел од One Media

News 1