Вучиќ: Србија нема да воведе санкции против Русија

0
361
BELGRADE, SERBIA - JUNE 18, 2020: Serbia's President Aleksandar Vucic takes part in a press conference following his meeting with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov at the Presidential Palace. Valery Sharifulin/TASS Ñåðáèÿ. Áåëãðàä. Ïðåçèäåíò Ñåðáèè Àëåêñàíäð Âó÷è÷ âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãååì Ëàâðîâûì â Ïðåçèäåíòñêîì äâîðöå. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

Србија го почитува и го поддржува територијалниот интегритет на Украина, но нема да воведе санкции против Русија, соопшти српскиот претседател, Александар Вучиќ.

-Бевме соочени со бројни проблеми и сакам да им соопштам на граѓаните дека бевме соочени со бројни притисоци. Одлуката ја донесовме со ладни глави и во интерес на Србија со почитување на меѓународните права, но и интереси за зајакнување на државата, рече Вучиќ.

Србија го почитува и го поддржува територијалниот интегритет на Украина, но нема да воведе санкции против Русија, соопшти српскиот претседател, Александар Вучиќ.

-Бевме соочени со бројни проблеми и сакам да им соопштам на граѓаните дека бевме соочени со бројни притисоци. Одлуката ја донесовме со ладни глави и во интерес на Србија со почитување на меѓународните права, но и интереси за зајакнување на државата, рече Вучиќ.