Народна банка: Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

0
236

Трендот на намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити продолжи и во јануари 2022 година. Таа се сведе на ниво од 4,35%.

Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 0,71%.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9AS/2022/Soopstenie_za_pecat_kamatni_stapki_2022_januari_mk.pdf